KFC Komárno

Kontakty

Adresa:
Športová 1
945 01 Komárno

Tel:
0904 66 42 43

Email:
info@kfckomarno.sk

Facebook

 

Stanovy

 

S T A N O V Y

 KFC KOMÁRNO
 (úplné znenie)
  PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1.
KFC Komárno (ďalej len „klub“) je podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov o združovaní občanov občianskym združením, futbalovým klubom, ktorý je samostatným právnym subjektom, ktorý vytvorili občania za účelom definovaným v prvej časti, článku 2. týchto stanov.
Politická činnosť v klube je neprípustná.
Klub (KFC Komárno) je riadnym členom Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“).
Sídlo klubu a sekretariátu klubu : 945 01 Komárno, ul. Športová č. 1.
Klub vznikol registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 
Článok 2.
Účel činnosti
Účelom činnosti klubu je najmä :
1. starať sa o rozvoj futbalu v klube, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho futbalu,
2. spracovávať koncepciu rozvoja futbalu v klube,
3. spolupracovať so samosprávou mesta Komárno,
4. získavať prostriedky na zabezpečenie činnosti klubu, ich spravodlivé rozdeľovanie pre naplnenie úloh vyplývajúcich z týchto stanov klubu,
5. zlepšovať úroveň futbalu, podporovať rešpektovanie zásady fair – play,
6. zabezpečovať všeobecne-prospešné služby a to najmä, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež,
7. organizovať príležitostné futbalové turnaje,
8. rešpektovať stanovy, pravidlá futbalu, predpisy SFZ, ako aj nariadenia a rozhodnutia FIFA a UEFA,
9. zastupovať, rešpektovať a udržiavať medzinárodné športové vzťahy a záujmy klubu v Slovenskej republike a v zahraničí.

 
Článok 3.
Záväznosť stanov klubu a rozhodnutí orgánov SFZ
Stanovy klubu sú v súlade s organizačným poriadkom SFZ.
Právoplatné uznesenia a iné rozhodnutia orgánov SFZ v rámci ich právomoci a kompetencie sú pre klub záväzné.
Za porušenie organizačného poriadku SFZ, jeho poriadkov a smerníc sa voči jednotlivcom i kolektívu prijímajú disciplinárne opatrenia.
Stanovy klubu obsahujú aj organizačnú štruktúru klubu a zásady hospodárenia klubu.


 
DRUHÁ ČASŤ


Členstvo
Článok 4.
Členstvo v klube
1. Klub má riadnych členov a čestných členov.
2. Riadne členstvo v klube je dobrovoľné.
3. Riadnym členom môže byť každý občan, bez ohľadu na štátnu, politickú a náboženskú príslušnosť.
4. Čestným členom klubu môže byť členskou schôdzou zvolená osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj a propagáciu klubu.
 
Článok 5.
Vznik členstva v klube
Riadne členstvo vzniká registráciou prihlášky a zaplatením základného členského príspevku, ktorý určuje svojím rozhodnutím výkonný výbor klubu na začiatku každého kalendárneho roka.
Riadnymi členmi klubu sú aj plnoletí hráči, ktorí sú riadne zaregistrovaní a sú v kádri družstva mužov, alebo dorastencov v prebiehajúcom súťažnom ročníku, až do ukončenia ich futbalovej činnosti v klube. Riadnymi členmi sú tréneri a vedúci všetkých družstiev jednotlivých vekových kategórií, ktorí nimi sú v prebiehajúcom súťažnom ročníku, až do ukončenia výkonu týchto funkcií v klube. 
Čestného člena volí na návrh výkonného výboru, alebo člena klubu členská schôdza po splnení podmienky uvedenej v druhej časti, článku 4., bod 4. týchto stanov.
 
Článok 6.
Práva a povinnosti členov
• Dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh a cieľov klubu.
• Starať sa o všestranný rozvoj futbalu s osobitým zreteľom na jeho propagáciu medzi mládežou.
• Zastupovať spoločné záujmy členov, ako aj samotného klubu, plniť rozhodnutia orgánov klubu.
• Získavať prostriedky pre zabezpečenie rozvoja klubu.
• Platiť členské príspevky vo výške stanovenej výkonným výborom klubu.
• Právo na informácie o všetkých záležitostiach klubu.
• Navrhovať kandidátov do orgánov klubu a navrhovať kandidáta na čestného člena klubu.
• Právo na zvolenie do niektorého z výkonných orgánov klubu.

Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k sankciám podľa týchto stanov, ako aj noriem SFZ.
 
Článok 7.
Zánik členstva v klube
Riadne členstvo zaniká :
a. vystúpením
b. ukončením futbalovej činnosti
c. vylúčením členskou schôdzou na návrh výkonného výboru, v prípade obzvlášť závažného porušenia stanov, pričom za takéto závažné porušenie sa považuje :
• opakované porušenie povinností člena klubu,
• dokázaná korupcia alebo závažná trestná činnosť v klube, ktoré sú v rozpore s normami a ohrozujú športovú etiku.

 
TRETIA ČASŤ
Orgány
Článok 8.
Štruktúra orgánov klubu
Orgánmi klubu sú :
1. Členská schôdza
2. Prezident
3. Výkonný výbor
4. Revízna komisia
 
Článok 9.
Zodpovednosť orgánov klubu
Orgány klubu zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne :
Prezident – členskej schôdzi, v období medzi členskými schôdzami výkonnému výboru
Výkonný výbor – členskej schôdzi
Revízna komisia – členskej schôdzi
 
Článok 10.
Členská schôdza
Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu, zvoláva ju výkonný výbor najmenej jeden krát za kalendárny rok. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, zvoláva výkonný výbor mimoriadnu členskú schôdzu a to na písomnú žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov klubu, alebo ak o to požiada 2/3 členov výkonného výboru.
Termín a miesto konania členskej schôdze, alebo mimoriadnej členskej schôdze, stanoví výkonný výbor najmenej 15 dní pred jej konaním.
O priebehu každej členskej schôdze a o prijatých rozhodnutiach sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident, ako aj zapisovateľ a overovateľ. Zapisovateľ a overovateľ sú zvolení členskou schôdzou. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, splnomocnenia a prípadne iné listiny, ktoré boli predmetom rokovania. Zápisnicu spolu s prílohami uschováva prezident klubu, ktorý je povinný ju kedykoľvek predložiť na nahliadnutie členovi klubu, ktorý o to požiada.

10.1. Úlohy členskej schôdze :

1. Schvaľovať stanovy, ako aj ich zmeny a rozhodovať o zániku klubu.
2. Voliť členov výkonného výboru a revíznej komisie.
3. Prerokovávať správu o činnosti klubu od predchádzajúcej členskej schôdze, ktorú predkladá prezident.
4. Schvaľovať správu o hospodárení a rozpočte klubu, ktorú predkladá predseda alebo poverený člen revíznej komisie.
5. Schvaľovať rozpočet klubu na každý kalendárny rok.
6. Voliť čestných členov klubu.
7. Rozhodovať o zásadných návrhoch členov alebo výkonného výboru predložených na prerokovanie členskej schôdzi, ktoré sa týkajú života a činnosti v klube.
8. Rozhodovať o návrhoch členov alebo výkonného výboru na vylúčenie člena z klubu.
9. Rozhodovať o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú správy majetku a hospodárenia klubu.

10.2. Spôsob hlasovania členskej schôdze :

Členská schôdza je uznášaniaschopná až po oznámení tejto skutočnosti predsedom mandátovej komisie.
O spôsobe hlasovania rozhoduje členská schôdza s týmito výnimkami :
• Voľba orgánov klubu je upravená v bode 10.3.
• V prípade voľby čestného člena klubu, pre jeho zvolenie je potrebná 2/3 väčšina všetkých členov klubu.
• V prípadoch hlasovania o zásadných návrhoch predložených členskej schôdzi výkonným výborom, je návrh prijatý, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina členov
klubu prítomných na členskej schôdzi. O tom čo je zásadným návrhom, ktorý je predložený na rozhodnutie členskej schôdze, rozhoduje jeho predkladateľ – výkonný výbor.

10.3. Voľby orgánov klubu členskou schôdzou :

Členovia klubu na riadnej, alebo mimoriadnej členskej schôdzi volia prezidenta, viceprezidenta, 3 členov výkonného výboru a predsedu revíznej komisie a 2 členov revíznej komisie klubu, na funkčné obdobie 4 rokov.
Volebná komisia navrhuje na každú volenú funkciu kandidátov, pričom volené osoby musia byť pozvané na členskú schôdzu, avšak sa nemusia zúčastniť členskej schôdze. Navrhovaný kandidát musí svoj súhlas s kandidatúrou vyjadriť na členskej schôdzi ústne, alebo v prípade neprítomnosti na členskej schôdzi písomne, alebo ústne prezidentovi a viceprezidentovi.
Zvolený je kandidát za ktorého hlasovala nadpolovičná väčšina členov klubu prítomných na členskej schôdzi, čiže 50% + 1 hlasov. V prípade viacerých kandidátov, pokiaľ žiadny z nich nezíska v prvom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov, organizuje sa druhé hlasovanie, v ktorom kandidujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. Na zvolenie v druhom kole stačí pomerná väčšina. V prípade ďalšej potreby, členská schôdza upraví volebný poriadok.

 
Článok 11.
Výkonný výbor
Najvyšším orgánom klubu v období medzi členskými schôdzami je výkonný výbor.
Výkonný výbor má 5 členov.
Členom výkonného výboru je aj prezident a viceprezident klubu.
Zloženie výkonného výboru :
1.) Prezident
2.) Viceprezident
3.) 3 členovia

Zasadnutie výkonného výboru zvoláva prezident a koná sa minimálne 1 krát mesačne.

Na uvoľnené miesta sa do výkonného výboru kooptujú členovia v poradí podľa počtu hlasov dosiahnutých pri voľbách členov výkonného výboru.

11.1. Úlohy výkonného výboru

1. Rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa hospodárenia klubu, najmä rozhodovať o rozdelení finančných prostriedkov z ročného rozpočtu klubu.
2. Kontrolovať činnosť prezidenta, má právo meniť, alebo rušiť jeho rozhodnutia.
3. Rozhodovať o výške členského príspevku.
4. Kontrolovať činnosť jednotlivých družstiev klubu.
5. Spolupracovať s trénermi jednotlivých družstiev.
6. Vypracovávať rozpočet klubu na každý kalendárny rok a predkladať ho na schválenie členskej schôdzi.
7. Zvolávať a pripravovať po obsahovej stránke členskú schôdzu.
8. Navrhovať kandidátov na čestných členov klubu.

11.2. Rokovací poriadok výkonného výboru

1. Rokovanie výkonného výboru vedie prezident, alebo ním poverený člen výboru.
2. Výkonný výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
3. Rozhodnutia výkonného výboru sú právoplatne schválené, účinné a záväzné po súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výkonného výboru.
4. O priebehu každého zasadnutia výkonného výboru a o prijatých rozhodnutiach sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident, ako aj zapisovateľ a overovateľ. Zapisovateľ a overovateľ sú zvolení pred každým zasadnutím. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, splnomocnenia a prípadne iné listiny, ktoré boli predmetom rokovania. Zápisnicu spolu s prílohami uschováva prezident klubu, ktorý je povinný ju kedykoľvek predložiť na nahliadnutie členovi klubu, ktorý o to požiada.
 
Článok 12.
Prezident
1. Prezident je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia.
2. Zastupuje klub navonok v rámci Slovenskej republiky, ako aj v medzinárodných stykoch.
3. Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene klubu, ako aj v mene orgánov klubu, najmä výkonného výboru klubu a sám podpisuje právne úkony.
4. Zvoláva zasadnutia výkonného výboru aspoň jedenkrát do mesiaca.
 
Článok 13.
Viceprezident
1. Viceprezident zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti.
2. Je členom výkonného výboru s funkciou koordinátora všetkých klubových činností.
 
Článok 14.
Revízna komisia
Revízna komisia je nezávislým kontrolným a revíznym orgánom klubu.
Zložená je z predsedu a 2 členov, ktorých volí členská schôdza na 4 roky.
Zasadnutia revíznej komisie sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za polrok.
Kontroluje hospodárenie s nadobudnutými finančnými prostriedkami, ich efektívne využívanie v súlade so zámermi a úlohami klubu.
Kontroluje dodržiavanie prijatých noriem a poriadkov.
Každý člen revíznej komisie má právo nazrieť do účtovných dokladov klubu.
Revízna komisia je oprávnená a povinná kontrolovať všetku činnosť klubu, za tým účelom môže požadovať vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov a orgánov klubu.
Podáva raz ročne členskej schôdzi správu o svojej činnosti, ako aj správu o hospodárení a rozpočte klubu, ako aj o zistených nedostatkoch za predchádzajúci kalendárny rok.
 
Článok 15.
Športový riaditeľ klubu
Športový riaditeľ klubu, je plateným zamestnancom klubu. Za svoju činnosť zodpovedá priamo výkonnému výboru klubu.
Športový riaditeľ klubu :
• zodpovedá za športovo-technickú činnosť klubu
• sleduje termínovú listiny a rozpis súťaží, na základe čoho koordinuje zabezpečenie majstrovských zápasov všetkých mužstiev klubu
• informuje výkonný výbor klubu o pre klub záväzných rozhodnutiach SFZ a Západoslovenského futbalového zväzu (ďalej len ZsFZ), ako aj o plnení záverov týchto rozhodnutí
• komplexne vyhodnocuje všetky majstrovské súťaže, v ktorých sú zúčastnené mužstvá klubu a predkladá o tom správu výkonnému výboru klubu 1 krát mesačne
• zodpovedá za odbornú a vzdelávaciu činnosť klubu
• koordinuje prenos najnovších teoretických poznatkov do činnosti klubu, vrátane edičnej činnosti
• zúčastňuje sa pri koordinácii výchovy trénerov
• predkladá výkonnému výboru návrhy na zloženie a personálne obsadenie trénerov všetkých mužstiev klubu
• predkladá výkonnému výboru návrhy realizačných tímov jednotlivých mužstiev vo všetkých vekových kategóriách

 
ŠTVRTÁ ČASŤ

Právna subjektivita a hospodárenie
Článok 16.
Právna subjektivita klubu
Klub je občianskym združením s právnou subjektivitou. V mene klubu rokuje a navonok ho zastupuje prezident klubu, ktorý môže poveriť viceprezidenta, člena výkonného výboru v rozsahu im daného poverenia
 
Článok 17.
Hospodárenie klubu
Zdroje majetku a príjmov klubu sú :
1. Členské príspevky.
2. Príjmy z predaja majetku.
3. Príjmy z prenájmu majetku.
4. Príjmy zo stretnutí.
5. Náhrady za prestupy a hosťovania hráčov.
6. Príjmy z reklamných zmlúv a z využitia reklamných práv.
7. Príspevky, dary, dotácie a granty.
8. Výsledky z doplnkovej podnikateľskej činnosti.
9. Ostatné a náhodné príjmy súvisiace so základnou činnosťou, na ktorú bol klub zriadený.

Získané prostriedky sa využívajú výlučne na zabezpečenie činnosti klubu.
 
Článok 18.
Finančné hospodárenie klubu
Klub hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok.
Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený člen výkonného výboru, ktorý je zodpovedný za ekonomickú a účtovnú oblasť.
Výkonný výbor predkladá členskej schôdzi každoročne správu o hospodárení.
Hospodárenie bližšie upravujú Smernice ekonomického a finančného hospodárenia a právne predpisy Slovenskej republiky.
 
Článok 19.
Technické zabezpečenie majstrovských zápasov
Klub technicky a materiálne zabezpečuje všetky majstrovské zápasy všetkých družstiev klubu.
Všetky družstvá KFC Komárno odohrajú domáce majstrovské zápasy spravidla na mestskom ihrisku v Komárne.
 
Článok 20.
Zánik klubu
Klub zaniká :
a/ dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným klubom
b/ právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
V prípade zániku združenia v zmysle článku 19. písm. b/ týchto Stanov majetkové vysporiadanie vykoná ustanovený likvidátor.

 
PIATA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 21.
Výklad stanov
1. Záväzný výklad Stanov dáva výkonný výbor a oprávnený je ho tlmočiť prezident.
2. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách, rozhodnutie prináleží členskej schôdzi.
 
Článok 22.
Zrušujú sa Stanovy KFC Komárno schválené na výročnej schôdzi klubu a registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 20.7.2006 (číslo spisu : VVS/1-900/90-18746).
 
Článok 23.
Účinnosť stanov klubu
Stanovy KFC Komárno boli prejednané a schválené na mimoriadnej členskej schôdzi klubu dňa 9.10.2007 a účinnosť nadobúdli registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 20.7.2006 (číslo spisu: VVS/1-900/90-18746).

 
Článok 24.
Prechodné ustanovenia k úprave Stanov zo dňa 16.12.2011
Zmena Stanov zo dňa 16.12.2011 nadobudla platnosť dňom schválenia členskou schôdzou občianskeho združenia KFC Komárno.

 
v Komárne dňa 16.12.2011